Lenzenbestellen

Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Lenzenbestellen is een onderdeel van Ombits. De algemene Voorwaarden die bij Ombits van toepassing zijn zijn ook van toepassing op Lenzenbestellen. Deze zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Groningen onder nummer: 3160

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN

VAN:
- Ombits

- Vitus Beringstraat 10
 gevestigd en kantoorhoudende te emmen

Hierna te noemen: gebruiker.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd, onder nummer 3160 kamer van koophandel en fabrieken voor Groningen.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

'gebruiker': de gebruiker van de algemene voorwaarden;

'consument': een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

'consumentenkoop': de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

1. Alle door gebruiker uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen.

2. Gebruiker kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Gebruiker is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 1)

Artikel 4. Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering via winkel/magazijn/kantoor van gebruiker te Assen.

2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.

3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 5. Levertijd
1. De door gebruiker opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht met nooit meer dan één week overschrijden.

2. Bij niet tijdige levering dient de consument gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen en gebruiker een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

3. Levertijden zullen zo kort als mogelijk gehouden worden. Lenzenbestellen is afhankelijk van leveranciers en postvervoersbedrijven. Lenzenbestellen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor langere of kortere levertijden dan gewenst. De cliënt heeft het recht de order te annuleren tot het moment van betaling. Wanneer de betaling ontvangen is, is er sprake van een koopovereenkomst.

Artikel 6. Technische eisen

Indien de in Nederland te leveren artikelen buiten Nederland moeten worden gebruikt is gebruiker er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, doch uitsluitend wanneer bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland uitdrukkelijk melding is gemaakt. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 3)

Artikel. 7 Garantie

1. Gebruiker garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode van 1 jaar na levering althans gedurende een periode die door de producent van dat betreffende artikel wordt gegarandeerd. Tenzij anders aan gegeven.

2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is de gebruiker verplicht binnen 30 dagen nadat de consument hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen.

3. De gebruiker kan er voor kiezen om de zaken te vervangen.

4. De consument kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode:

- de gebruiker tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen;

- indien de consument aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen;

5. De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.

Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 4)

6. De consument dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak zijn verwijderd of gewijzigd.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

Gebruiker blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen

1. De consument dient de gekochte zaken bij levering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

- of de juiste zaak is geleverd;

- of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument deze binnen 3 dagen na levering aan gebruiker te melden.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering schriftelijk te melden aan gebruiker. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 6)

Artikel 10. Prijsverhoging

1. Indien gebruiker met de consument een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

3. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer beloopt dan 5%.

Artikel 11. Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden.

2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

3. Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

4. In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de consument jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 7)

Artikel 12. Incassokosten

1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering verschuldigd:

- over de eerste € 6.500,- 15%

- over het meerdere tot € 13.000,- 10%

- over het meerdere tot € 32.500,- 8%

- over het meerdere tot € 130.000,- 5%

- over het meerdere 3%

2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 8)

Artikel 13. Aansprakelijkheid.

1. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot een herleveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom.

2. Voor plaatsing van zaken bij consument heeft gebruiker een verzekering gesloten die de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid dekt voor een bedrag, gebruikelijk in de branche van gebruiker. In het geval van wettelijke aansprakelijkheid is de aanspraak van de consument jegens gebruiker beperkt tot de uitkering van de verzekeringsmaatschappij in het onderhavige geval.

3. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 7 van deze voorwaarden.

4. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen van gebruiker of haar ondergeschikten. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 9)

Artikel 14. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij gebruiker daaronder begrepen.

2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft gebruiker bevoegd de consument te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 10)

Artikel 16. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 17. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Groningen.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.

Artikel 18. Lenzen kunnen op geen enkele manier worden geruild of geretourneerd. Lenzen zijn dag verse artikelen en deze worden dan ook dag vers geleverd.

 

Gebruikersvoorwaarden: 

Laat als u voor de eerste keer contactlenzen gaat dragen ze eerst aanmeten door een gediplomeerde contactlensspecialist of optometrist.
Als u al contactlenzen draagt blijft het van belang regelmatig ogen en lenzen te laten controleren door een gediplomeerde contactlensspecialist of een optometrist. 
Als u naast uw eigen contactlenzen een ander merk contactlens gaat dragen adviseren wij ze eerst te laten aanmeten door een gediplomeerde contactlensspecialist of een optometrist.

Haal direct de contactlenzen van de ogen bij pijnklachten, wazig zicht of een rood oog. Draag geen contactlenzen als u medicinale oogdruppels gebruikt. Neem bij klachten direct contact op met een gediplomeerde contactlensspecialist of een optometrist.

Gekleurde contactlenzen worden steriel verpakt aan u geleverd en zijn veilige artikelen in het gebruik op ogen, mits ze goed worden onderhouden en correct zijn aangemeten door een gediplomeerde contactlensspecialist of een optometrist.

Voor een overzicht van goede en betrouwbare contactlenspraktijken kunt u terecht bij www.optometrie.nl (optometristen) en www.anvc.nl(contactlensspecialisten)


Levertijd / levering:
Mocht een artikel niet uit voorraad leverbaar zijn, dan nemen wij onmiddellijk contact met u op.
Lenzenbestellen.nl verstuurd het door u bestelde artikel als de betaling binnen is.
Betalingen via ideal zijn direct, vooraf betalen per bank neemt slechts een dag in beslag.

Helaas is het niet meer mogelijk om onder rembours te bestellen.
De kosten zijn te hoog en de lenzen worden daardoor te duur.

Lenzenbestellen.nl is afhankelijk van leveranciers en postvervoersbedrijven en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor langere of kortere levertijden dan gewenst.
Lenzenbestellen.nl (Ombits) is niet aansprakelijk, in welke vorm dan ook, voor eventuele schade die geleden wordt door ons geleverde producten.
Bestelde artikelen kunnen niet worden geruild of teruggegeven.

Info:
Type- en zetfouten voorbehouden. De op de website getoonde foto’s kunnen wat betreft kleur afwijken van het geleverde product. 
De door u opgegeven informatie wordt door lenzenbestellen.nl in een geautomatiseerd klantenbestand opgenomen en uitsluitend ten behoeve van lenzenbestellen.nl gebruikt. 
Lenzenbestellen.nl houdt zich aan de wet op de persoonsregistratie en geeft uw persoonlijke gegevens niet door aan derden.
Ook gekleurdelenzen en kleurlenzen van bijvoorbeeld Freshlook, magic, expressions en crazy party lenzen zijn medische hulpmiddelen, deze dienen dan ook met uiterste zorg behandeld te worden, op onze website staat een uitleg,